> Privacy Policy

Privacy Policy


Algemene privacybepalingen voor het gebruik van Parship.be - stand 30.09.2014


1. Veiligheid en anonimiteit


Parship gaat zeer verantwoord met het onderwerp veiligheid om. Parship doet zeer veel moeite om de gegevens die zijn klanten aan Parship toevertrouwen te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Met behulp van een gedifferentieerd systeem van toegangsbevoegdheden en technische beveiligingsmaatregelen, zoals SSL-codering en firewalls, wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. De gegevens die in verband met uw Parship profiel aan andere leden worden overgedragen worden altijd uitsluitend aan hun geanonimiseerde codenummer gekoppeld. Het opnemen van contact met anderen geschiedt via een interne postbus - de naam en het e-mailadres van de klant blijven te allen tijde geheim. Zo blijft de identiteit van de klant beschermd - en de klant beslist zelf of en wanneer hij zijn identiteit aan andere leden prijsgeeft.2. Toestemming en Herroepingsrecht


2.1 Toestemming


Met het afsluiten van het contract geeft de klant toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens door Parship of door derden in naam en opdracht van Parship, en wel in het kader van onderstaande privacybepalingen. De toestemming van de klant wordt door Parship vastgelegd.


2.2 Herroeping


De klant heeft te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens – zoals onderstaand uitvoerig wordt beschreven – geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen. Tevens heeft hij het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.


Voor herroeping volstaat een e-mail onder vermelding van het volgende:


(1.) De bij Parship opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam of -code

(2.) Het service-wachtwoord


Stuur de e-mail naar support@parship.be. De klant kan zijn herroeping ook per fax naar +49 (0)40 - 460026 - 153 of schriftelijk aan PE Digital GmbH, - Klantenservice België -, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland versturen.


2.3 Koppelingsverbod


Parship stelt in het kader van de wettelijke voorschriften niet als vereiste voor de gebruikmaking van zijn services dat de klant met het gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden instemt dan voor de doeleinden genoemd in de contractmotivering en -uitvoering.


3. Privacybepalingen3.1 Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens


Opdat Parship de in de Algemene voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de klant onder meer in het kader van het registratieproces of bij de beantwoording van de persoonlijkheidstest bekendmaakt, te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.Persoonsgegevens zijn in dit verband de afzonderlijke gegevens over persoonlijke en materiële omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon.Bij de kosteloze registratie wordt de klant gevraagd ten minste de verplichte gegevens te verstrekken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze verplichte gegevens zijn:• geslacht

• e-mailadres

• wachtwoordVoorts kunnen in het kader van de registratie al meer gegevens, zoals• postcode

• geboortedatumworden gevraagd, die anders pas in de persoonlijkheidstest aan de orde komen (zie onder).De toegang tot Parship geschiedt via het door de klant opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (de zogeheten toegangsgegevens).In de persoonlijkheidstest die volgt op de registratie, worden de volgende gegevens gevraagd:• postcode

• geboortedatum

• burgerlijke staat

• opleidingsniveau

• beroep

• inkomenDe klant beantwoordt voorts een reeks vragen van persoonlijke aard (zoals gegevens over voorliefdes en over andere kenmerken die voor het krijgen van een beeld van de betrokkene relevant zijn). Deze dienen als grondslag voor het Parship profiel.Parship markeert in dit verband afzonderlijk de vragen waarop de antwoorden niet aan andere leden zullen worden weergegeven. Alle andere gegevens van het Parship profiel zijn op de website voor andere aangemelde klanten zichtbaar. Voorts zijn de gegevens zichtbaar die door de klanten tegenover andere klanten worden vrijgegeven, met inbegrip van leeftijd, postcode, interesses, enz.Als de klant ervoor kiest van een betaalde service van Parship gebruik te maken, worden binnen de bestelling de volgende gegevens vastgelegd:• voor- en achternaam

• woonadres

• bankrekening of creditcardgegevensTelkens bij toegang tot de Parship-diensten worden de gebruiksgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogeheten server-logfiles, opgeslagen. Deze gegevens zijn:• IP-adres (Internet-Protocol adres) van de gebruiker

• gebruikersidentificatie op het Parship-platform

• naam van de opgevraagde site

• datum en tijdstip van opvragen

• de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen

• overgedragen hoeveelheid gegevens

• statusmelding over het welslagen van de opvraging

• sessie-identificatienummerIn de zogenoemde log-in-records worden telkens als de klant zich op het netwerk aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:• datum en tijdstip van inloggen

• gebruikersidentificatie op het Parship-platform

• IP-adres (Internet-Protocol adres)

• nummer van sessiecookies

• sessie-identificatienummerGevoelige gegevens verzamelt Parship niet.


3.2 Beperking van het gebruik


Parship's hoofddoel bij het verzamelen van persoonsgegevens is de klant de mogelijkheid van een veilig, soepel, efficiënt en persoonlijk gebruik van de Parship dienst te verschaffen. De persoonsgegevens van de klant worden onder meer voor het volgende gebruikt:• levering van de door de klant gewenste diensten en klantenservice;

• aanpassing, meting en verbetering van Parship diensten, inhouden en advertenties; maatregelen om de kwaliteit van Parship te kunnen verbeteren, in het bijzonder bij enquêtes via e-mail of telefoon, als ook bij de controle van de communicatie tussen leden en medewerkers van de afdeling Customer Service.

• kennisgeving van Parship diensten, doelgerichte marketing en reclameaanbiedingen, ook van samenwerkingspartners van Parship (zie punt 3.4);

• toesturen van reclame;

• verhinderen, onthullen en onderzoeken van eventuele verboden of illegale activiteiten, en de handhaving van de Algemene handelsvoorwaarden van Parship;

• oplossen van geschillen en problemen;


3.3 Persoonsgegevens aan derden doorgeven


Bij Parship vindt geen verkoop, uitwisseling of overige niet-geautoriseerde aanwending van persoonlijke gegevens en informatie plaats. Evenmin geeft Parship persoonsgegevens door aan derden, tenzij de klant hiervoor toestemming heeft gegeven of er een wettelijke verplichting voor Parship bestaat om deze gegevens te verstrekken.Externe dienstverleners van Parship die in naam en opdracht van Parship diensten verlenen worden niet als derde beschouwd. Hieronder vallen bijv. betalingsdienstaanbieders, incassobedrijven of e-mail- of nieuwsbriefverzenders.


3.4 Persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebruiken


Parship zal de klant in het kader van kosteloze alsook betaalde contractuele aangelegenheden productinformatie over Parship toesturen. Zowel nieuwsbrieven als mededelingen over producten en diensten van partnerbedrijven worden alleen toegestuurd voor zover de klant dit uitdrukkelijk wil. Is de klant niet meer van het toesturen van deze informatie gediend, dan kan hij deze toestemming te allen tijde intrekken. Aan het einde van elke e-mail of nieuwsbrief staat hieromtrent een duidelijke opmerking over de opzegoptie met een bijbehorende link. Voorts kan de klant de instelling voor het ontvangen van e-mail te allen tijde wijzigen in het onderdeel "Mijn profiel"/"Gegevens & instellingen" / "Kennisgevingsopties".Daarnaast brengt Parship behoeftegerichte reclame op zijn homepage. Voor deze doelgroepspecifieke reclame gebruikt Parship delen van de klantgegevens om uit te maken of bepaalde reclame wel of niet moet worden weergegeven. De doelgroepen voor reclameboodschappen worden anoniem gekozen. Als de reclamemakers de doelgroepen voor hun reclameboodschappen op grond van demografische gegevens selecteren, schakelt Parship deze reclameboodschappen automatisch in voor het desbetreffende publiek. Parship's reclamepartners ontvangen uitsluitend geanonimiseerde databerichten.


3.5 Gebruikersprofielen onder schuilnaam voor webanalyses aanmaken


Om de diensten en service bij Parship te kunnen optimaliseren, wordt het gedrag van de leden geanalyseerd. Daarvoor worden gebruiksprofielen aangemaakt die anoniem zijn, of onder een pseudoniem. Deze gebruiksprofielen hebben slechts één doel: de service van Parship verbeteren. Deze gegevens worden conform de EU-richtlijnen voor gegevensbescherming opgeslagen.Voor de web analyse gebruikt Parship Google Analytics, een dienst van de firma Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren, om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij is de functie „_anonymizeIp()“ actief, waardoor IP adressen niet compleet worden weergegeven. Daarmee is een directe verbinding met een bepaalde persoon uitgesloten. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlGoogle mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


3.6 Gebruik van cookies


Parship maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en online-tijd van de klanten individueel vorm te geven en te optimaliseren.Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk, zolang de browser is geopend als zogenaamd “sessiecookie" wordt opgeslagen, ofwel als “permanent cookie” voor langere tijd op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.Cookies bevatten bijv. informatie over de gebruikerstoegangen tot nog toe op de desbetreffende server of informatie over welke aanbiedingen tot nog toe werden opgevraagd. Cookies worden niet ingezet om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te laden. Hoofddoel van cookies is veeleer een bijzonder op de klant toegespitst assortiment aan te bieden en het gebruik van de service zo comfortabel mogelijk vorm te geven.Parship maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, alsook van permanente cookies.


(1) Sessiecookies


Parship gebruikt voornamelijk "sessiecookies" die kortlopend op de harde schijf van de klant worden opgeslagen en bij het afsluiten van de browser worden gewist. Sessiecookies worden hierbij voor de log-in-verifiëring en voor load-balancing (compensatie van de belasting van het systeem) ingezet.


(2) Partner- en affiliate-cookies


Voorts worden Parship cookies ingezet als een klant via een externe advertentie naar de diensten van Parship gaat. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartners en bevatten geen klantgegevens van persoonlijke aard. Ze worden automatisch gewist wanneer de klant zich op een Parship-website aanmeldt ofwel na vier weken.


(3) Permanente cookies


Parship gebruikt de zogeheten "permanente cookies" om de persoonlijke gebruiksconfiguratie die een klant bij aanwending van Parship-services invoert, op te slaan teneinde de Parship-services op maat en nog beter te kunnen maken. Permanente cookies staan ervoor in dat de klant bij een hernieuwd bezoek aan de Parship-websites standaard zijn persoonlijke instellingen aantreft. Ook wordt door permanente cookies automatisch herkend welke lidstatus de klant heeft, of hij bepaalde inlichtingen en reclame al heeft gezien, en of hij aan een opinieonderzoek heeft deelgenomen. Daarnaast gebruiken de dienstverleners die Parship met het analyseren van het gebruikersgedrag heeft belast, permanente cookies om terugkerende gebruikers te kunnen herkennen. Deze diensten slaan de door de cookie doorgegeven data uitsluitend anoniem op. Er wordt geen verbinding met het IP-adres van de klant gelegd.


(4) Partnerwebsites / reclameklanten


Indien de service van Parship in een website van een partnerbedrijf is geïntegreerd, kunnen ook deze partnerbedrijven op de desbetreffende geïntegreerde websites van Parship-cookies gebruikmaken. Parship heeft hierover geen controle en is niet voor de praktijken van deze partnerbedrijven aansprakelijk. Parship raadt aan de richtlijnen over de bescherming van persoonsgegevens van de desbetreffende partnerbedrijven na te slaan.


(5) Cookies weigeren


De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt in de regel door de desbetreffende optie in de configuratie van de browser of aanvullende programma's te selecteren. Nadere bijzonderheden vindt u onder de Help-functie van de gebruikte browser. Als de klant voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het aantal geboden services verminderen en het gebruik van de diensten van Parship nadelig beïnvloeden.Over de opt-out regeling.


3.7 Het gebruik van sociale plug-ins van Facebook en Googles ‘+1’


Parship maakt op zijn website gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt geëxploiteerd ("Facebook"). De plug-ins worden met een Facebook logo aangeduid. Als de klant een website van Parship opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de klant een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegeven en deze integreert het in de webpagina.Door integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat de klant de desbetreffende pagina van het Parship-webplatform heeft opgevraagd. Als de klant bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek van de klant aan zijn Facebook-account koppelen. Als de klant een actie in deze plug-ins uitvoert, bijv. de "Vind ik leuk" knop aanklikt of een reactie schrijft, wordt de desbetreffende informatie door de browser van de klant rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensvergaring en de verdere verwerking en aanwending van de gegevens door Facebook, alsook de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden van de klant ter bescherming van zijn privésfeer, vindt u in Facebook.Als de klant niet wil dat Facebook op voornoemde wijze gegevens verzamelt, dient hij zich vóór zijn bezoek aan het Parship-webplatform bij Facebook af te melden.Parship gebruikt de “+1″ optie van Google Plus, een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. De knop kunt u aan het teken “+1″ herkennen.Bij het aanklikken van “+1″knop, wordt een directe verbinding gemaakt met de server van Google. De informatie over Google “+1″ wordt direct naar de browser van de klant gestuurd en daarna op de site getoond. Parship heeft geen invloed op de omvang van de datastroom die door Google op gang wordt gebracht.Zowel het doel asle de omvang van de enquête, het gebruik en de verwerking van de data, als ook de rechtmatigheid en de instellingen op het gebied van de privacy, kunt u terugvinden viade link over het privacybeleid van Google “+1″ onder:http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/http://www.google.com/intl/nl_ALL/+/policy/+1button.htmlBent u lid van Google Plus en wilt u verhinderen dat uw gegevens worden nagetrokken, log dan voor uw bezoek aan Parship bij Google Plus uit.


3.8 Inlichtingen over opgeslagen gegevens


De klant heeft het recht te allen tijde inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn persoon bij Parship zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven. Deze inlichtingen zijn kosteloos en worden schriftelijk verstrekt.Het inlichtingenverzoek dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend gericht te worden aan PE Digital GmbH, – Klantenservice België –, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland.


3.9 Gegevens wissen of rectificeren


De klant heeft op grond van de wettelijke voorschriften het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn bij Parship opgeslagen persoonsgegevens.Hiervoor volstaat een e-mail onder vermelding van het volgende:(1.) De bij Parship opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam of -code
(2.) Het service-wachtwoordStuur de e-mail naar support@parship.be. De klant kan zijn verzoek om verwijdering of rectificatie ook per fax aan +49 (0)40 - 46 00 26 - 153 of schriftelijk aan PE Digital GmbH, - Klantenservice België -, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland versturen.


3.10 Persoonsgegevens controleren


Ter bescherming tegen personen die misbruik maken van de Parship-dienst, analyseert Parship door middel van uiteenlopende monitoring-tools steekproefsgewijs de activiteiten op het platform en controleert de invoergegevens van klanten op aannemelijkheid zonder dat Parship hiertoe wettelijk verplicht is. Bijv. bepaalde tekenreeksen of log-ins van verschillende leden die van een en dezelfde computer lijken te stammen, kunnen aanleiding geven tot het blokkeren van verdachte activiteiten.Voorts voert Parship – eveneens zonder wettelijke verplichting – geautomatiseerde filteringen van de berichten uit. Zo worden met behulp van woordenlijsten de door klanten opgestelde teksten op hun verenigbaarheid met het bestaande recht en met de Algemene voorwaarden gecontroleerd. Hierbij wordt in teksten van klanten op geautomatiseerde wijze gezocht naar bijv. pornografische of onmiskenbaar beledigende woorden. In het kader van zogenoemde anti-scamming scans wordt getracht klanten tegen oplichters te beschermen.Als in het kader van steekproef- / geautomatiseerde controles aanwijzingen van misbruik van de Parship-dienst worden gevonden, gelden de rechtsgevolgen voor het lidmaatschap die in punt 7 van de Algemene voorwaarden worden uiteengezet. Ten aanzien van de berichten kan Parship bovendien de ontvangst en bezorging van binnenkomende en uitgaande berichten afwijzen, als op grond van geautomatiseerde controleprocedures een grote kans lijkt te bestaan dat het desbetreffende bericht in strijd is met de wet of met de Algemene voorwaarden. De klant ontvangt geen toelichting over afgewezen of niet-bezorgde berichten.


4. Huidige stand van de techniek


De klant is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De klant is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

Test gayParship gratis

Ik ben
Ik zoek

De Algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).

Error with static Resources (Error: 418)